Na podst. Statutu Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej

II. Przyjęcie do Świeckiego Zakonu

 1. Członkiem zwyczajnym Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, zwanym dalej członkiem wspólnoty OCDS, może zostać osoba praktykująca, należąca do Kościoła katolickiego, w pełni uczestnicząca w życiu sakramentalnym oraz świadomie przyjmująca Prawo własne Świeckiego Zakonu.
 2. Warunki przyjęcia. Kandydat do OCDS powinien spełniać poniższe warunki:

  a. być pomiędzy 18. a 55. rokiem życia,

  b. posiadać odpowiedni stopień dojrzałości duchowej, intelektualnej i emocjonalnej (K 34),

  c. być zrównoważonym psychicznie,

  d. żyć zdrową pobożnością chrześcijańską,

  e. w pełni przynależeć do Kościoła Katolickiego – wykluczona jest przynależność do organizacji i grup, których działalność i cele nie zgadzają się z nauczaniem Magisterium Kościoła,

  f. żyć swoim powołaniem chrzcielnym, ze szczerym pragnieniem dążenia do świętości, w duchu charyzmatu kontemplacyjno-apostolskiego Karmelu,

  g. posiadać świadomość obowiązku regularnego brania udziału w życiu wspólnoty, bycia otwartym na przyjmowanie zadań i funkcji w niej oraz umieć pogodzić ten wymóg z obowiązkami swego stanu, h. byc otwartym na formacjęi spragnionym zgłębiania Pisma Św., nauczania Kościoła oraz tekstów świetych karmelitańskich,

  i. mieć pełną możliwość korzystania z życia sakramentalnego,

  j. nie żyć w związku niesakramentalnym,

  k. nie należeć do stanu dziewic, nie być pustelnikiem, nie być wdową lub wdowcem konsekrowanym,

  l. nie być członkiem wspólnoty kościelnej o innej duchowości i formacji,

  ł. nie przyjmować kierowniczej funkcji w stowarzyszeniu kościelnym,

  m. odbyć rozmowę z radą wspólnoty OCDS i asystentem,

  n. złożyć pisemną prośbę o przyjęcie do wspólnoty OCDS,

  o. przedstawić życiorys uwzględniający życie religijne i stan cywilny,

  p. przedłożyć aktualne świadectwo chrztu świętego z adnotacją o przyjętych sakramentach (w tym sakramentu bierzmowania) i o uzyskanych ewentualnie dyspensach,

  q. w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na przynależność do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych,

  r. rada wspólnoty, w razie konieczności, może skierować osobę, która pragnie być przyjęta, na konsultacje z psychologiem.

 3. W szczególnych okolicznościach, w przypadku artykułu 4, punkt: a, l, ł, q rada wspólnoty, po konsultacji z przełożonym prowincjalnym (lub delegatem prowincjalnym), może uchylić określone w nich warunki. Sama rada może udzielić dyspensy od wieku (4a) kandydatowi do 60. roku zycia, później wymagana jest zgoda delegata prowincjalnego.

 4. Przyjęcie do OCDS następuje po pewnym okresie kontaktu ze wspólnotą, w którym kandydat zapoznaje się z jej członkami, sposobem życia i służbą Kościołowi (trwającym od 6 do 12 miesięcy) oraz po odbyciu formacji wstępnej, w czasie której regularnie spotyka się z formatorem i realizuje osiem pierwszych tematów formacyjnych (K 58). W przypadku osób mieszkających w znacznej odległości od miejsca spotkań wspólnoty, zasady przyjęcia, czas poprzedzający rozpoczęcie formacji, sposób jej prowadzenia oraz częstotliwość, a także rodzaj kontaktu ze wspólnotą (K 58b) określi rada wspólnoty po konsultacji z przełożonym prowincjalnym (lub delegatem prowincjalnym).

 5. Przyjęcie do wspólnoty odbywa się, zgodnie z Rytuałem OCDS, poprzez nałożenie kandydatowi poświęconego, materiałowego, brązowego szkaplerza, który jako „Szata Maryi” stanowi zewnętrzny znak przynależności do Zakonu (K 36b). Przy tej okazji do imienia z chrztu świętego dodaje się predykat (wezwanie).